نمونه چاپ و عملکرد جت پرینتر صنعتی iKonMac E18 plus

جت پرینتر نصب شده در کارخانه یزد بسپار